Regulamin

LATOCHA EWA LOGTER S-MILE; TERAPIA LOGOPEDYCZNA ON-LINE

adres:  www.s-mile.pl
e-mail: logter@s-mile.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG LOGOPEDYCZNYCH
I EDUKACYJNYCH

§ 1

1. LATOCHA EWA LOGTER S-MILE; TERAPIA LOGOPEDYCZNA ON-LINE, zwana dalej „LOGTER S-MILE”, jest prywatnym podmiotem gospodarczym świadczącym usługi terapii logopedycznej i edukacji pozaszkolnej w zakresie nauki języka polskiego.

2. LOGTER S-MILE świadczy usługi terapii logopedycznej osobom z zaburzeniami mowy.       i zaburzeniami językowymi

3. LOGTER S-MILE świadczy usługi

  • on-line na żywo za pomocą komunikatora internetowego

lub

  • podczas wizyty terapeutycznej w domu pacjenta

 

4. LOGTER S-MILE świadczy usługi terapii logopedycznej oraz usługi edukacji  pozaszkolnej w zakresie nauki języka polskiego osobom w różnym wieku (dzieciom, młodzieży, dorosłym)

 

§ 2

Usługami terapii logopedycznej, oferowanymi przez LOGTER S-MILE, są następujące usługi

1.    ocena, diagnoza logopedyczna z wykorzystaniem różnych narzędzi badawczych w celu ustalenia stanu rozwoju mowy i/lub zaburzeń w komunikowaniu;

2.    formułowanie wskazań terapeutycznych;

3.    ustalanie logopedycznego postępowania korekcyjno – terapeutycznego;

4.    prowadzenie pracy profilaktycznej i terapeutycznej w celu likwidowania lub zmniejszania zaburzeń mowy i zaburzeń komunikacji językowej;

5.    prowadzenie pracy profilaktycznej i terapeutycznej w zakresie czytania i pisania;

6.    komunikowanie się z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci i młodzieży oraz przedstawicielami ustawowymi osób dorosłych objętych opieką logopedyczną.

§ 3

Usługami edukacji pozaszkolnej w zakresie nauki języka polskiego oferowanymi przez LOGTER S-MILE są następujące usługi

1.    ocena poziomu znajomości i umiejętności posługiwania się językiem polskim;

2.    ustalanie postępowania w zakresie nauczania języka i wymowy polskiej

3.    prowadzenie pracy profilaktycznej i terapeutycznej w zakresie czytania i pisania;

4.    komunikowanie się z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci i młodzieży oraz przedstawicielami ustawowymi osób dorosłych objętych edukacją pozaszkolną w zakresie nauki języka polskiego.

§ 4

Terapeuci i nauczyciele LOGTER S-MILE są wykwalifikowanymi profesjonalistami legitymującymi się wykształceniem akademickim i specjalistycznym.

 

 

§ 5

 

Osoba zainteresowana – oznacza osobę fizyczną zainteresowaną poddaniem się terapii logopedycznej i/lub edukacji w zakresie nauki języka polskiego która sama lub przez przedstawiciela ustawowego skontaktowała się w tym celu z LOGTER S-MILE lecz nie zawarła jeszcze z LOGTER S-MILE umowy usługi terapii logopedycznej i/lub edukacji

w zakresie nauki języka polskiego

 

Pacjent - oznacza osobę fizyczną która zawarła z LOGTER S-MILE  umowę usługi terapii logopedycznej.

 

Uczeń - oznacza osobę fizyczną która zawarła z LOGTER S-MILE  umowę usługi edukacji

w zakresie nauki języka polskiego

 

Przedstawiciel ustawowy – ojciec, matka ( niepozbawieni praw rodzicielskich lub nieograniczeni w tych prawach ) lub opiekun prawny osoby zainteresowanej niemającej zdolności do czynności prawnych lub mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych

 

Pełny cykl – zespół czynności, zwłaszcza sesji terapii logopedycznej i/lub edukacji w zakresie nauki języka polskiego, określony przez LOGTER S-MILE, zindywidualizowany dla każdej osoby zainteresowanej, pacjenta i/lub ucznia

 

 

§ 6

1. Pacjentem i/lub uczniem LOGTER S-MILE może być osoba

1.    przebywająca w Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami

2.    mająca dostęp do komunikatora internetowego

3.    pełnoletnia w rozumieniu prawa polskiego ( mająca ukończone osiemnaście lat lub młodsza które zawarła ważny w myśl prawa polskiego związek małżeński lub związek małżeński uznany przez prawo państwa obcego )

4.    mająca pełną zdolność do czynności prawnych i akceptująca warunki usług terapii logopedycznej i/lub edukacji w zakresie nauki języka polskiego przewidziane w niniejszym Regulaminie

 

2. Osoba

-      niepełnoletnia

-      mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych ( która ukończyła lat trzynaście ale nie ukończyła lat osiemnastu oraz ubezwłasnowolniona częściowo )

-      niemająca zdolności do czynności prawnych ( która nie ukończyła lat trzynastu oraz ubezwłasnowolniona całkowicie ) może być pacjentem i/lub uczniem LOGTER S-MILE 

-      po wyrażeniu zgody przez jej przedstawiciela ustawowego.

 

3. W przypadku gdy osobą zainteresowaną, uczniem i/lub pacjentem jest osoba niemająca zdolności do czynności prawnych lub osoba mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych wszelkie oświadczenia woli mające charakter prawny składa w jej imieniu przedstawiciel ustawowy który także jest zobowiązany, w zakresie swoich możliwości,

do podejmowania wszelkich innych czynności zmierzających do pomocy w sprawnym postępowaniu terapeutycznym i/lub edukacyjnym.

 

4. O statusie i sytuacji osoby, wskazanych w punktach 1 i 2 niniejszego paragrafu, LOGTER S-MILE    informowana jest w drodze elektronicznej lub przez komunikator internetowy przez osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego którzy biorą całkowitą odpowiedzialność za kompletność i prawdziwość przekazanych informacji. LOGTER S-MILE może zażądać weryfikacji przesłanych informacji poprzez m. in. przesłanie stosownych dokumentów tradycyjną pocztą lub pocztą elektroniczną uzależniając od ich otrzymania zawarcie umowy o świadczenie usługi terapii logopedycznej i/lub edukacyjnej

w zakresie nauki języka polskiego.

 

§ 7

1.    Kwalifikacja do terapii i/lub edukacji on-line na żywo odbywa się w drodze rozmowy kwalifikacyjnej.

2.    Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w uzgodnionym wcześniej ( pocztą elektroniczną, telefonicznie) terminie przez komunikator internetowy.

3.    Dla uzgodnienia terminu rozmowy kwalifikacyjnej osoba zainteresowana wypełnia formularz kontaktowy dostępny na podstronie internetowej ‘JAK TO DZIAŁA’.

4.    Za rozmowę kwalifikacyjną LOGTER S-MILE nie pobiera wynagrodzenia.

5.    Pacjentem i/lub uczniem LOGTER S-MILE nie może być osoba niezakwalifikowane do terapii w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej albo osoba która nie odbyła rozmowy kwalifikacyjnej. LOGTER S-MILE informuje osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego o przyczynach niezakwalifikowania jej do terapii.

 

§ 8

1. W przypadku zakwalifikowania osoby zainteresowanej do terapii i/lub edukacji w zakresie nauki języka polskiego LOGTER S-MILE  przedstawia jej lub jej przedstawicielowi ustawowemu ofertę terapii i/lub edukacji zawierającą

 

  • ilość sesji terapeutycznych/edukacyjnych i czas ich trwania
  • dni i godziny rozpoczęcia sesji terapeutycznych/edukacyjnych
  • cenę za usługę

 

2. Rozmowy kwalifikacyjne i sesje odbywają się za pośrednictwem komunikatora internetowego.

 

3. Rozmowy kwalifikacyjne i sesje odbywają się w języku polskim.

 

4. Jedna sesja trwa 20 minut ( wersja standardowa ). Ze względu na wskazania terapeutyczne i/lub edukacyjne LOGTER S-MILE  może zaproponować osobie zainteresowanej inny czas trwania sesji.

 

5. Informacja o wynagrodzeniu LOGTER S-MILE  za jedną sesję zawarta jest na stronie internetowej LOGTER S-MILE w dziale „Aktualności”.

 

§ 9

1. Dla zawarcia umowy świadczenia usługi terapii logopedycznej i/lub edukacyjnej

w zakresie nauki języka polskiego oraz zapewnienia prawidłowego procesu terapii i/lub edukacji osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy zobowiązany jest udostępnić LOGTER S-MILE  następujące dane osobowe osoby zainteresowanej:

 

  • imię ( imiona ) i nazwisko
  • wiek
  • miejsce zamieszkania
  • oświadczenie o stanie zdrowia osoby zainteresowanej ze szczególnym uwzględnieniem wady wymowy
  • informacje o przebiegu dotychczasowych terapii i/lub edukacji w zakresie nauki języka polskiego 

 

2. Zakres informacji o stanie zdrowia osoby zainteresowanej będzie określony wyłącznie potrzebami terapii i/lub edukacji. LOGTER S-MILE może zażądać weryfikacji przesłanych informacji poprzez m. in. przesłanie stosownych dokumentów pocztą elektroniczną lub tradycyjną uzależniając od ich otrzymania zawarcie umowy o świadczenie usługi terapii logopedycznej i/lub edukacyjnej w zakresie nauki języka polskiego.

 

3. W czasie trwania terapii i/lub edukacji LOGTER S-MILE może zażądać od pacjenta, ucznia lub jego przedstawiciela ustawowego nowych danych osobowych lub uzupełnienia danych które już posiada jeżeli jest to uzasadnione potrzebami terapii i/lub edukacji.

 

4. Odbiorcą i administratorem danych osobowych osoby zainteresowanej, pacjenta lub ucznia jest wyłącznie LOGTER S-MILE.

 

 

§ 10

Osoba zainteresowana, pacjent, uczeń lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez LOGTER S-MILE  oraz ich poprawiania

w myśl art. 24 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

/ t.j. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm. /.

 

 

 

 

 

§ 11

1. Umowa między LOGTER S-MILE a osobą zakwalifikowaną do terapii i/lub edukacji zostaje zawarta w momencie akceptacji warunków przedstawionych osobie zainteresowanej

w myśl § 8 Regulaminu. Momentem tym jest moment wyboru opcji ( „kliknięcie” w pole wyboru ) „Akceptacja Regulaminu”.

Zawierając umowę pacjent i/lub uczeń akceptuje również postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

2. Pierwsza sesja terapeutyczna i/lub edukacyjna następuje po uiszczeniu przez pacjenta wynagrodzenia za uzgodnioną przez strony umowy ilość sesji na rachunek bankowy LOGTER S-MILE. Dniem uiszczenia wynagrodzenia jest dzień uznania wynagrodzenia

na rachunku bankowym LOGTER S-MILE.

3.Brak uznania na rachunku bankowym LOGTER S-MILE wynagrodzenia stosowego do dokonanej rezerwacji ( do 7 dni od daty rezerwacji), skutkuje usunięciem  rezerwacji przez LOGTER S-MILE  i odstąpieniem LOGTER S-MILE  od umowy świadczenia usługi logopedycznej i/lub edukacyjnej w zakresie nauki języka polskiego.

4. Numer rachunku bankowego LOGTER S-MILE  dostępny jest na jej stronie internetowej.

W przypadku zmiany numeru rachunku przed umieszczeniem nowego numeru na stronie

internetowej LOGTER S-MILE  osoba zainteresowana, pacjent, uczeń i jego przedstawiciel ustawowy informowani będą o zmianie pocztą elektroniczną.

 

§ 12

1.Pacjent i/lub uczeń, który zawarł umowę z LOGTER S-MILE  w myśl § 11 pkt 1 Regulaminu, może od niej odstąpić bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie przesłane LOGTER S-MILE    pocztą elektroniczną w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem.

 

2. W przypadku braku dostępu pacjenta i/lub ucznia do poczty elektronicznej oświadczenie,

o którym mowa w pkt 1, może zostać złożone ustnie przez telefon lub inny sposób dzięki któremu LOGTER S-MILE będzie mogła powziąć informację o wypowiedzeniu. Zastosowanie ma pkt 1 zd. ostatnie.

 

§ 13

Pacjent i/lub uczeń zobowiązany jest do zainicjowania kontaktu telefonicznego w dniu i godzinie ustalonej w myśl § 8 pkt 1 i § 11 pkt 1 Regulaminu. Spóźnione lub zbyt wczesne połączenie upoważnia terapeutę do odmowy odbycia sesji. Za spóźnione połączenie uważa się połączenie dokonane po upłynięciu 5 minut od terminu umówionego. Zbyt wczesnym połączeniem jest połączenie dokonane przed upływem 5 minut pozostających do terminu umówionego.

 

§ 14

1. Przedstawiciele ustawowi osób wskazanych w § 6 pkt 2 Regulaminu zobowiązani są do zapewnienia komfortowych warunków odbywania terapii i/lub edukacji pacjentowi i/lub uczniowi pozostającemu pod ich władzą/opieką i obserwowania ich reakcji podczas sesji. W przypadku zaobserwowania negatywnego faktu ( na przykład niepokojącej reakcji pacjenta ) zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania o nim LOGTER S-MILE .

 

2. Pacjent, uczeń lub jego przedstawiciel ustawowy zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania LOGTER S-MILE o zmianie okoliczności i warunków życia pacjenta i/lub ucznia, stanu jego zdrowia oraz innych okoliczności, szczególnie w przypadku gdy zmiany te mogą wpłynąć na przebieg lub efekty terapii i/lub edukacji.

 

 

§ 15

Po upłynięciu określonego czasu sesji LOGTER S-MILE przerywa połączenie.

 

§ 16

LOGTER S-MILE ma prawo rejestrowania sesji na nośnikach obrazu i dźwięku.

Rozmowy kwalifikacyjne, ustalające i wyjaśniające, zarówno z osobą zainteresowaną, pacjentem, uczniem jak i jego przedstawicielem ustawowymi mogą być również rejestrowane.

 

§ 17

Przetwarzanie danych osobowych osoby zainteresowanej, pacjenta, ucznia lub jego przedstawiciela ustawowego podlega rygorom rygorom Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / t.j. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm. /.

 

§ 18

1. LOGTER S-MILE ma prawo do przerwania sesji a także wykluczenia pacjenta i/lub ucznia z dalszego toku terapii z przyczyn medycznych lub innych istotnych. W takim przypadku LOGTER S-MILE przedstawia uzasadnienie przerwania i wykluczenia.

 

2. W przypadku przerwania, o którym mowa w pkt 1, LOGTER S-MILE zwraca proporcjonalnie tę część uiszczonego przez pacjenta i/lub ucznia wynagrodzenia która dotyczy sesji nieodbytych. Za część sesji podczas której nastąpiło przerwanie lub wykluczenie w myśl pkt 1 LOGTER S-MILE nie zwraca wynagrodzenia.  Zwrot następuje w terminie 14 dni od dnia powiadomienia pacjenta i/lub ucznia albo jego przedstawiciela ustawowego.

 

3. Wynagrodzenie zwrócone w myśl pkt 2 zostanie pomniejszone o koszty operacyjne obciążające LOGTER S-MILE w związku z transakcjami wpływu wynagrodzenia i zwrotu jego części. 

 

 

§ 19

1. W przypadku gdy pacjent i/lub uczeń przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej LOGTER S-MILE określa terminy kontaktów posługując się czasem urzędowym obowiązującym w Polsce w dniu nadejścia terminu sesji ( odpowiednio czasem

środkowoeuropejskim lub czasem letnim środkowoeuropejskim ).

2. Gdy pacjent i/lub uczeń przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej LOGTER

S-MILE  określa terminy kontaktów posługując się czasem UTC ( Universal Time Clock ).

 

§ 20

Pacjent i/lub uczeń ma prawo do otrzymania świadectwa uczestnictwa w terapii i/lub zajęciach edukacyjnych. LOGTER S-MILE wysyła pacjentowi i/lub uczniowi świadectwo wyłącznie na jego życzenie w ciągu 14 dni od zakończenia pełnego cyklu. Świadectwo to przesyła się drogą elektroniczną oraz, na żądanie pacjenta, pocztą.

 

§ 21

LOGTER S-MILE nie ponosi odpowiedzialności za nieprzeprowadzenie sesji w przypadku siły wyższej – zdarzeń nadzwyczajnych, zewnętrznych którym  nie mogła zapobiec - zwłaszcza wojny, w tym wojny domowej, zamieszek, powstań, katastrof, klęsk żywiołowych. LOGTER S-MILE zobowiązana jest do podjęcia zobowiązań wobec pacjenta i/lub ucznia po ustaniu konsekwencji siły wyższej tak szybko jak będzie to możliwe.

 

Polityka prywatności...

 

stat4u

Sprawdz wolne terminy!
Wakacje 2017 Zaczynamy wakacje! Życzymy wszystkim wspaniałego radosnego odpoczywania! zapraszamy we wrześniu
2017-07-01
Czytaj więcej
Witamy Wszystkich po wakacjach, zapisy na: logter@s-mile.pl
2016-09-16
Czytaj więcej
Wakacje 2016 Zaczynamy wakacje! Życzymy wszystkim wspaniałego radosnego odpoczywania! zapraszamy we wrześniu
2016-06-15
Czytaj więcej
Witamy po wakacjach; zgłoszenia na nasz stały adres mailowy: logter@s-mile.pl
0000-00-00
Czytaj więcej
Copyright © s-mile.pl 2010 - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl